بسم الله الرحمن الرحیم

 

مبانی - ارتباط آیات و سور - کلیات - درباره خود قرآن و روش برداشت مورد اشاره و تایید آن

و لقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون ( آیه 51  سوره قصص )
ناسخ و منسوخ در قرآن وجود ندارد
تاویل و محکمات ومتشابهات
روح القدس همان جبریل امین نیست
لیله القدر در قرآن
برداشتی درباره وحی از قرآن – تکلم خدا با بشر
تفاوت لیله مبارکه و لیله القدر و تغییر ضمایر در قرآن
شهر رمضان و اتصال قول در قرآن
 ان قرآن الفجر کان مشهودا
رابطه قولا ثقیلا با یوما ثقیلا
درباره آیه 44 سوره النحل
لسان اعجمی
امامت قرآن و ارتباط آیات و ارتباط و تعاون مومنین 
درباره خاتم النبیین
قرآن همان امام زمان است
ترتیب سور قرآن (1)
ترتیب سور قرآن (2)
ترتیب سور قرآن (3)

ارتباط سور متقابل از ابتدا و انتهای قرآن

طرح اولیه درختواره قرآنی
کلمه طیبه در قرآن
تنزیل تفصیل – یک خلاصه
کتاب طبیعت و کتاب شریعت
دوبار میراندن و دوبار زنده کردن
درباره چیدمان سور کوچک انتهایی قرآن
مقدمه ای بر مقایسه ای کلی از دو سوره بقره و آل عمران
کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ...کونوا قوامین لله شهداء بالقسط
سوره النساء و سوره المائده در نگاه کلی
میزان در میزان - یک خلاصه
دو پنجه راهنمایی و دو مشت پنهان
خلاصه و ثمره بودن سوره معارج برای سوره جاثیه
درباره دو آیه پایانی سوره توبه
ارتباط  سه سوره محمد و نجم و حدید
درباره اتصال آیات سوره عنکبوت و سوره ذاریات
درباره 6 سوره با الم
درباره هفت سوره با حروف مقطعه حم (حوامیم)
اشاره ای به اتصال آیات در چهار سوره الذاریات و  الحاقه و الاحقاف و الشمس
با کمک اتصال آیات در سوره نحل و سوره روم 
ارتباط سوره انفال و سوره یونس
درباره سوره محمد و سوره فتح
مقصود از "رابطوا" ارتباط دادن آیات الهی است 
جن در قرآن و اتصال آیات سوره جن سوره 72 
از سوره الرحمن و سوره الواقعه 
درباره سوره المعارج و سوره البروج و خمسین الف سنه
پاسخ هایی به "تناقضات در قرآن"
گفتاری پیشنهادی در باب صدق

 

 

طبیعت - خلقت انسان - قسط - آزاد گذاشتن درک و انتخاب راه - فواد و قلب - روابط میان خود مومنین - قطع نکردن - قیامت - نیمه اول از سوره حمد - شاخه ق از درختواره قرآنی

درباره 6 دوره خلقت زمین و آسمانها در سوره فصلت
علت خلقت انسان در قرآن
اولی الامر در قرآن
مومنین اولوا الارحام یکدیگرند
 خلاصه برداشتی از قرآن در باره مسئله شرور
شق القمر در قرآن
فواد و قلب در قرآن
خروج دابه در قیامت
عبارت "اذ وقفوا علی ربهم" و اتصال آیات سوره انعام
احتمال عذاب قبر و نقش های دو گانه در سوره طور
در رابطه با نظریه تکاملی داروینیسم
تقارن و زوجیت زندگی و حیات آدم ابوالبشر
درباره فطرت الله و روح دمیده
درباره شجره زقوم
درباره اتصال آیات سوره مریم سوره 19
اتصال آیات در سوره احزاب سوره 33
درباره اتصال آیات سوره هود سوره 11
در باره اتصال آیات سوره الزمر سوره 39
درباره اتصال سوره سبا سوره 34
درباره اتصال آیات سوره مومنون سوره 23
درباره اتصال آیات سوره کافرون سوره 109
درباره اتصال آیات سوره فتح سوره 48
درباره اتصال آیات سوره فصلت سوره 41
خلاصه اتصال آیات سوره بقره
درباره ارتباط آیات سوره قیامت سوره 75
درباره آیه  46 سوره غافر سوره 40
درباره اتصال آیات سوره عادیات سوره 100
کویریات و سوره ابراهیم سوره 14
 از اتصال آیات در سوره نساء سوره 4
ارتباط آیات درباره سوره الحجرات
درباره اتصال آیات سوره ق سوره 50
درباره ارتباط و اتصال آیات سوره اسراء سوره 17
درباره اتصال آیات سوره بقره سوره 2 و مس شیطان
درباره اتصال آیات سوره تکویر سوره 81
در باره سوره الصافات
درس ماندگاری و یکپارچگی در سوره الحجر
درباره آیه 54 سوره بقره و فرمان ... فاقتلوا انفسکم...
دسته بندی انبیاء در آیات 84 تا 86 سوره انعام
درباره اتصال آیات سوره مدثر سوره 74
قرده خاسئین و اتصال آیات سوره ملک سوره 67
درباره  ...ما رمیت اذ رمیت...

 

 الگوهای رفتاری انسانها - عدل - مانع آزادی درک و انتخاب راه ، نشدن - عقل - قیام به وصل آنچه قطع شده یا میشود - نیمه دوم سوره حمد - شاخه ص از درختواره قرآنی

برده داری در قرآن
عدالت اقتصادی قرآنی
یسئلونک عن الاهله
توبه اجتماعی
درباره آیه مودت
...ولولا ان یکون الناس امه واحده ...
در باره سوره نور و حجاب
آیه تبلیغ
درباره الخیر و فاستبقوا الخیرات
درباره آیه ان یکاد و چشم زخم
ترتیب رسیدگی
خمس در قرآن
درباره دموکراسی و قرآن
دو شعار اصلاحی بنیانی عصرما
درباره خیر و خیرات در قرآن
قرآن مانیفست کامل برای چپ گرایی
حزب امانت در جمهوری سوسیال دموکراتیک
تعدد زوجات در قرآن
درباره فقیر و غنی در قرآن
درباره سوره کوثر
بریدن دست سارق و اتصال آیات سوره مائده 
درباره حضرت سلیمان و ملک و اسبان او
اتصال آیات و قتل نفس در سوره فرقان
درباره اتصال آیات سوره توبه سوره 9
درباره اتصال آیات سوره کهف سوره 18 و ذوالقرنین
درباره اتصال آیات سوره نمل سوره 27
درباره اتصال آیات سوره طه سوره 20
روند عمل به نماز و زکات طی تاریخ جوامع منتخب بشری
در باره ارتباط آیات سوره اعراف سوره 7
درباره اتصال آیات سوره مائده  2
درباره اتصال آیات سوره حج سوره 22
درباره اتصال آیات سوره الرعد سوره 13
در باره اتصال آیات سوره مائده سوره 5 
اتصال آیات سوره شورا سوره 42
درباره آیه ...ان الله یامر بالعدل و الاحسان...آیه 90 سوره نحل
درباره ... ما یعبوا بکم ربی لولا دعاوکم ...
درباره اتصال آیات سوره حدید سوره 57
قال رب احکم بالحق و اتصال آیات سوره انبیاء سوره 21
درباره اتصال آیات سوره الشعراء سوره 26
درباره اتصال آیات سوره سجده سوره 32
درباره اتصال آیات سوره مرسلات سوره 77
درباره اتصال آیات سوره روم سوره 30
درباره اتصال آیات سوره ص سوره 38
درباره ...الیوم اکملت لکم دینکم...

 

سایتی برای ترجمه و جستجو در آیات قرآن :[parsquran][.][com]        جستجو در این سایت از طریق گوگل        آماده دریافت نظرات شما  e4Moradi@yahoo.com  و e3Moradi@gmail.com