بسم الله الرحمن الرحیم
 
میزان در میزان درباره 6 دوره خلقت زمین و آسمانها در سوره فصلت درباره سوره کوثر
عدالت اقتصادی قرآنی خمس در قرآن تفاوت لیله مبارکه و لیله القدر و تغییر ضمایر در قرآن
برده داری در قرآن تاویل و محکمات ومتشابهات بریدن دست سارق و اتصال آیات سوره مائده
درباره آیه مودت درباره سوره محمد و سوره فتح درباره فقیر و غنی در قرآن
...ولولا ان یکون الناس امه واحده ... امامت قرآن و ارتباط آیات و ارتباط و تعاون مومنین درباره اتصال آیات سوره توبه سوره 9
لیله القدر در قرآن قال رب احکم بالحق و اتصال آیات سوره انبیاء سوره 21 درباره اتصال آیات سوره فاطر سوره 35
درباره سوره المعارج و سوره البروج و خمسین الف سنه ترتیب سور  قرآن (2) با کمک اتصال آیات در سوره نحل و سوره روم
کتاب طبیعت و کتاب شریعت (2)  از اتصال آیات در سوره نساء سوره 4 درباره اتصال آیات سوره مریم سوره 19
تعدد زوجات در قرآن ارتباط آیات درباره سوره الحجرات درباره 6 سوره با الم
یسئلونک عن الاهله رابطه قولا ثقیلا با یوما ثقیلا درباره اتصال آیات سوره نمل سوره 27
مومنین اولوا الارحام یکدیگرند درباره فطرت الله و روح دمیده درباره ...الیوم اکملت لکم دینکم...
توبه اجتماعی سوره النساء و سوره المائده در نگاه کلی درباره  ...ما رمیت اذ رمیت...
پاسخ هایی به "تناقضات در قرآن" شهر رمضان و اتصال قول در قرآن اتصال آیات در سوره احزاب سوره 33
اتصال آیات سوره شورا سوره 42 و تغییر ضمایر درباره هفت سوره با حروف مقطعه حم (حوامیم) درباره اتصال آیات سوره طه سوره 20
درباره ارتباط آیات سوره قیامت سوره 75 درباره اتصال آیات سوره الشعراء سوره 26 درباره اتصال آیات سوره هود سوره 11
درباره دو آیه پایانی سوره توبه درباره اتصال آیات سوره ق سوره 50 در باره اتصال آیات سوره الزمر سوره 39
درباره آیه ...ان الله یامر بالعدل و الاحسان...آیه 90 سوره نحل روح القدس همان جبریل امین نیست طرح اولیه درختواره قرآنی
لسان اعجمی در رابطه با نظریه تکاملی داروینیسم مقایسه دو سوره نجم و مجادله
از سوره ص تا سوره فصلت علت خلقت انسان در قرآن مقایسه دو سوره النباء و التکویر
آیه تبلیغ درباره اتصال آیات سوره کهف سوره 18 و ذوالقرنین درباره اتصال سوره سبا سوره 34
شق القمر درباره ارتباط و اتصال آیات سوره اسراء سوره 17 اتصال آیات و قتل نفس در سوره فرقان
درباره ... ما یعبوا بکم ربی لولا دعاوکم ... اولی الامر در قرآن در باره ارتباط آیات سوره اعراف سوره 7
کلمه طیبه در قرآن  خلاصه برداشتی از قرآن در باره مسئله شرور قرده خاسئین و اتصال آیات سوره ملک سوره 67
درباره الخیر و فاستبقوا الخیرات درباره اتصال آیات سوره سجده سوره 32  ان قرآن الفجر کان مشهودا
 ترتیب سور قرآن درباره اتصال آیات سوره بقره سوره 2 و مس شیطان درباره اتصال آیات سوره مائده  2
فواد و قلب در قرآن درباره چیدمان سور کوچک انتهایی قرآن مقدمه ای بر مقایسه ای کلی از دو سوره بقره و آل عمران
خروج دابه در قیامت درباره اتصال آیات سوره مرسلات سوره 77 درباره اتصال آیات سوره مومنون سوره 23
و لقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون ( آیه 51  سوره قصص ) درباره دموکراسی و قرآن درباره شجره زقوم
کتاب طبیعت و کتاب شریعت درباره حضرت سلیمان و ملک و اسبان او درباره اتصال آیات سوره کافرون سوره 109
مقصود از "رابطوا" ارتباط دادن آیات الهی است  ناسخ و منسوخ در قرآن وجود ندارد درباره اتصال آیات سوره فتح سوره 48
در باره اتصال آیات سوره مائده سوره 5 درباره اتصال آیات سوره تکویر سوره 81 قرآن مانیفست کامل برای چپ گرایی
درباره آیه ان یکاد و چشم زخم در باره سوره الصافات جمهوری های دموکراتیک - حزب امانت در جمهوری سوسیال دموکراتیک
کلاس پیوستگی در قرآن در باره سوره نور و حجاب درباره اتصال آیات سوره حج سوره 22
جن در قرآن و اتصال آیات سوره جن سوره 72 درس ماندگاری و یکپارچگی در سوره الحجر درباره اتصال آیات سوره فصلت سوره 41
دوبار میراندن و دوبار زنده کردن درباره اتصال آیات سوره روم سوره 30 درباره اتصال آیات سوره عنکبوت و سوره ذاریات
درباره آیه  46 سوره غافر سوره 40 درباره آیه 54 سوره بقره و فرمان ... فاقتلوا انفسکم... درباره اتصال آیات سوره الرعد سوره 13
درباره آیه 44 سوره النحل درباره اتصال آیات سوره ص سوره 38 درباره خلقنا الانسان فی کبد
خلاصه اتصال آیات سوره بقره از سوره الرحمن و سوره الواقعه قرآن همان امام زمان است
درباره اتصال آیات سوره حدید سوره 57 دسته بندی انبیاء در آیات 84 تا 86 سوره انعام دو شعار اصلاحی بنیانی عصرما
اشاره ای به اتصال آیات در چهار سوره الذاریات و  الحاقه و الاحقاف و الشمس گفتاری پیشنهادی در باب صدق  
درباره اتصال آیات سوره عادیات سوره 100 درباره اتصال آیات سوره مدثر سوره 74  
کویریات و سوره ابراهیم سوره 14 برداشتی درباره وحی از قرآن  

سایتی برای ترجمه و جستجو در آیات قرآن :[parsquran][.][com]        جستجو در این سایت از طریق گوگل        آماده دریافت نظرات شما  e4Moradi@yahoo.com  و e3Moradi@gmail.com