کمک از شورا

 

از آیه 16 سوره نمل داریم "...و ورث سلیمان داود ..."0 نتیجه اینکه سلیمان فرزند داود است0 پس چرا در آیه 163 سوره النساء نام داود پس از نام سلیمان آمده است؟ بدین قرار : "...انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و اتینا داود زبورا..."0

 

البته مشکل فقط همین مورد نیست جابجایی های دیگری هم هست0 خوب علت چیست؟

 

از طرف دیگر درآیه 55 سوره الاسراء داریم : "...و ربک اعلم بمن فی السماوات و الارض و لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض و آتینا داود زبورا..."

 

از سوره شوری کمک میگیریم0 در آیه 51 سوره الشوری میخوانیم :

"...و ماکان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من ورای حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم..."0

از هر آیه در زمینه سوره خودش استفاده میکنیم و سپس از ارتباط آنها در کل قرآن بهره میگیریم0

 

سوره الشوری حاوی آیاتی است که در آنها مومنین به شوری و کنار گذاشتن اختلافات امر میشوند0 در آخرین آیات سوره شوری ارتباط بعضی از افراد انسانی با خداوند بیان میشود و نیز کتاب الهی بعنوان هدایت از جانب پروردگار معرفی میگردد0 گویی مشورت انسان با خداوند بیان میشود0

 

حال مشورت انسان با خداوند یا از طریق وحی و القائات قلبی و کاملا نزدیک است یا از پشت حجاب با اوتکلم میشود و یا پیغام آورنده ای ارسال میشود0 طبیعی است که رو در رو نشستن و صحبت کردن انسان و خداوند امکان ندارد0 فقط سه امکان اشاره شده وجود دارد0 ترتیب آن سه حالت در بحث مشورت ارائه شده است0 خلاصه اینکه به ترتیب آن سه حالت مشورت امکان دارد0

 

نکته دیگر اینکه "وحی" ارتباطی است که همه انبیاء و رسل دارند0 ایشان پیام شفاهی دارند0 ازبین آنها بعضی پیامی دارند که باید نوشته شده و به افراد انسانی بسیاری در زمانهای بعد نیز برسد یعنی پیام کتبی نیز دارند0 از بین کلیه این افراد ممکن است فردی باشد که خداوند از وراء حجاب با او تکلم کرده است0

 

حال اگر گروه بندی و درجه بندی از لحاظ فضیلت منظور باشد بدیهی است که اولین فردی از انبیاء که لازم شده است پیام کتبی نیز داشته باشد بر دارندگان پیام شفاهی ماقبل خود فضیلت دارد و او حضرت داود است0 آیه 55 سوره الاسراء 0

و همینطور اولین فرد از بین دارندگان پیام کتبی که خداوند با او تکلم نیز کرده است بر دارندگان پیام کتبی ماقبل خود فضیلت داشته باشد و او حضرت موسی است0

 

آخرین پیام کتبی جمع بندی کننده پیام های قبلی و بیان کننده تمام حقایق مورد نیاز برای هدایت انسان است0 این پیام به نیروی الهی محفوظ میماند تا عذری برای انسان باقی نماند0 گویی برای مشورت ابدی با خداوند است0 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      صفحه اول