درباره دو آیه پایانی سوره التوبه 

 

آیا براستی این دو آیه پایانی سوره التوبه اضافی هستند؟

 

"لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین رئوف رحیم فان تولوا فقل حسبی الله لااله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم"

 

این دو آیه پایانی جمعا 114 حرف دارند. رسم الخط حروف این دو آیه در تعداد آنها اثر ندارد (موقعیتی مثل "ا" برای "صلح" و "صالح" درآن دو وجود ندارد).

 

جایگزینی این دو آیه پایانی بجای "بسم الله الرحمن الرحیم" اول سوره قابل توجه است. گویی این دوآیه رحمن و رحیم بودن خداوند را یادآوری میکنند با شبیه سازی و تقریب صفت رحیمیت به پیامبر تا جبران "بسم الله الرحمن الرحیم " اول سوره بشود.غضب و روی گردانی خداوند را میرساند.

 

آیات "...قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین ..." الملک 29

و "...الذی خلق السموات و الارض و ما بینهما فی سته ایام ثم استوی علی العرش الرحمن فسئل به خبیرا..." الفرقان 59

ارتباط آیه 129 سوره توبه را با مفاهیم رحمانیت بخوبی نشان میدهند.

 

غضب الهی بسم الله اول سوره را برداشته ولی در پایان سوره دو آیه که اولی بیانگر مفاهیم رحیمیت و دومی بیانگر مفاهیم رحمانیت هستند آمده است. دقت بسیاری که لازم است تا آنرا بجای مفاهیم بسم الله الرحمن الرحیم دانست مانند درک پنهان سازی مصلحتی و پر فشار درونی محبت از جانب پدر غضبناک است. لذاستکه نشمردن این دو آیه استثنایی در این سوره استثنایی (بدون بسم الله) شاید جایز باشد ولی آمدن آن در قرآن یادآوری و فراموش نکردن مهر و عطوفت الهی است.

 

مشابهت (خلاصه گویی) آیه یا آیات اول سوره ها با آیه یا آیات آخر سوره ها یک بار دیگر تایید میشود.

 

جالب است که با به شمارش نیاوردن این دو آیه آیه پایانی آیه شماره 127 خواهد شد : "...و اذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الی بعض هل یرئکم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا یفقهون..." این آیه پایانی جدید فرضی با اولین آیه سوره مشابهت و سازگاری دارد.

گویی قسمت "...اذا ما انزلت سوره..." اشاره به پایان سوره دارد.

 

*********

آیا طرح شمارش دیگری را میتوان جای طرح آقای رشاد خلیفه قرارداد؟ بنحوی که نتایج زیبای ایشان را هم داشته باشیم؟

 

در این دو آیه 30 کلمه وجود داردمضربی از 6 است.چرا عدد 6 را نیز مورد استفاده قرار ندهیم. یادمان باشد 114=19*6 .

خلقت آیات زمین و آسمان نیز در6 دوره است. صدر قرآن با 7 آیه (نشان از بالا بودن) و ذیل قرآن با 6 آیه (نشان از پایین بودن ).

 

در سوره 6 پس از 114 آیه میفرماید:...و تمت کلمه ربک صدقا و عدلا لامبدل لکلماته...

 

سوره بقره 286 آیه دارد (بدون شمارش بسم الله اول سوره) . در ایه 143 (نصف عدد آیات) میفرماید:

...کذلک جعلناکم امه وسطا...

 

قرآن کل واحد و یکپارچه است ...لا مبدل لکلماته ... لذا داشتن فقط یک بسم الله در اول آن لازم است. دیگر عبارات "بسم الله الرحمن الحیم" در ابتدای سوره ها برای جداسازی سوره هاست.  البته غیر از استثناء سوره النمل.

 

تعداد آیات درهمین شکل فعلی6236 است (با فرض جزء سوره نبودن بسم الله ها- بدون 112بسم الله) و داریم 6236=4* 1559 و خلقت آیات نیز در طرح های دوگانه است.جن و انس مذکر ومونث .

 

و با اتصال دو آیه 128و 129 نتیجه گرفت:

در این سوره حمایت قاطع و شدید از پیامبر بیان شده است و به دفعات "الله و رسول" آمده است. در

این سوره یک بار خداوند "رءوف رحیم" خوانده شده (آیه 117)و یکبار نیز پیامبر "رءوف رحیم" (آیه 128).

 

شدت رافت پیامبر گرامی نسبت به مومنین در این سوره بیان شده است.آنجاییکه می فرماید :

"...یقولون هو اذن قل اذن خیرلکم یومن بالله و یومن للمومنین و رحمه للذین ءامنوا منکم و الذین یوذون رسول الله لهم عذاب الیم" (آیه 61)

او بقدری به سخنان دیگران گوش میداده است که صدای بعضی منکرین را نیز درآورده است.

در هیچ سوره دیگری چنین اشاره ای نیست.( "رحمه للعالمین" در برابر عموم است به ترجمه المیزان ج 9 مراجعه شود)

 

آیا آیه دوم تناسبی با صدر سوره ندارد؟خداوند و رسولش از مشرکین (آنها که به پیام اعتقاد ندارند و از آن روی گرداندند) روی میگردانند.

 

*****

 

شبیه بودن دوآیه پایانی به بسم الله و آوردن آنها در پایان سوره و علیرغم  جدا دانستن این دو آیه (همچون بسم الله نیامده در سوره) باز مشابه و سازگار ماندن اول وآخر سوره نشان میدهد طرح آقای رشاد خلیفه و نتایج شمارشی ایشان به حقیقت نزدیک بوده و ایمان افزاست

 

 صفحه اول