ترتیب سور  قرآن  (3)

 از سوره 1 تا 57 را در نظر میگیریم....مبنا ترتیب چیدمان خطی باشد....

از میان این چیدمان آنهایی را که علتی  از میان علل ذکر شده دارند را

جدا نموده و شاخه دوم درختواره را تشکیل خواهیم داد...مانند برخاستن قسمتی از پازل دو بعدی....

ده سوره اول با سرگروهی دو سوره بقره و آل عمران با داشتن حروف مقطعه زوج و فرد میشوند تا به

اولین گروه از سور دارنده حروف مقطعه پیوند بخورند...

سوری که حروف مقطعه دارند راهنمای محل خود و دیگر سور میباشند...

از موارد دیگر اینکه بعنوان نمونه سوره با شماره 12 را از محل خود جدا نمیکنیم

چون 12=3×2×2 پایه های با توان مساوی (نشانه قسط) نیستند...پایه هایی از میان اعداد 2 و3 و 19.... یعنی

گروههایی (یک عضوی یا دو عضوی یا سه عضوی) از این سه عدد ...

در حقیقت ده سوره اول نیز با دو قاعده "پایه های توان مساوی" و "عدد اول " خود بخود جداسازی شده اند...

مشابهت سوری (از جمله سور اولیه با سور انتهایی) از نیمه اول شاخه

با نیمه دوم همان شاخه موضوع دو لینک ترتیب سور 1 و 2 بوده و انعکاس ارتباط بین سور نیمه دوم است...

دو نیمه کامل بودن سور قرآن کار جداسازی و ایجاد درختواره ثابت قرآنی را راحت میکند....

منظور اصلی دیدن ارتباط و بهم پیوستگی سور در کنار هم قرار گرفته در هر شاخه است...

 

فاتحه

 

1

ناس

114

ده سوره اول

0

1

الم بقره

2

 

فلق

113

ده سوره اول

1

0

الم آل عمران

 

3

اخلاص

112

ده سوره اول

0

1

نساء

4

 

مسد

111

ده سوره اول

1

0

مائده

 

5

نصر

110

ده سوره اول

0

1

انعام

6

 

کافرون

109

ده سوره اول

1

0

المص اعراف

 

7

کوثر

108

ده سوره اول

0

1

انفال

8

 

ماعون

107

ده سوره اول

1

0

توبه

 

9

قریش

106

ده سوره اول

0

1

الر یونس

10

 

فیل

105

کد حروف مقطعه

1

0

الر هود

11

 

همزه

104

کد حروف مقطعه

1

0

الر یوسف

12

 

عصر

103

کد حروف مقطعه

1

0

المر رعد

 

13

تکاثر

102

کد حروف مقطعه اضافی

0

1

الرابراهیم

14

 

قارعه

101

کد حروف مقطعه

1

0

الرحجر

15

 

عادیات

100

کد حروف مقطعه

1

0

نحل

 

16

زلزال

99

پایه های توان مساوی

0

1

اسرا

 

17

بیّنه

98

اعداد اول کمتر از 57

0

1

کهف

18

 

قدر

97

محل اصلی

1

0

کهیعص مریم

 

19

علق

96

پایه های توان مساوی

0

1

طه

20

 

تین

95

محل اصلی

1

0

انبیاء

21

 

انشراح

94

محل اصلی

1

0

حج

22

 

ضحی

93

محل اصلی

1

0

مؤمنون

 

23

لیل

92

اعداد اول کمتر از 57

0

1

نور

24

 

شمس

91

محل اصلی

1

0

فرقان

25

 

بلد

90

محل اصلی

1

0

طسم شعراء

26

 

فجر

89

کد حروف مقطعه

1

0

طس نمل

27

 

غاشیه

88

کد حروف مقطعه

1

0

طسم قصص

28

 

اعلی

87

کد حروف مقطعه

1

0

الم عنکبوت

 

 29

طارق

86

اعداد اول کمتر از 57

0

1

الم روم

 30

 

بروج

85

محل اصلی

1

0

الم لقمان

 

 31

انشقاق

84

اعداد اول کمتر از 57

0

1

الم سجده

32

 

مطففین

83

محل اصلی

1

0

احزاب

33

 

انفطار

82

محل اصلی

1

0

سبأ

34

 

تکویر

81

محل اصلی

1

0

فاطر

35

 

عبس

80

محل اصلی

1

0

یس

 

36

نازعات

79

پایه های توان مساوی

0

1

صافات

 

37

نبأ

78

اعداد اول کمتر از 57

0

1

ص

 

38

مرسلات

77

پایه های توان مساوی

0

1

زمر

39

 

دهر

76

محل اصلی

1

0

حم مؤمن

40

 

قیامه

75

کد حروف مقطعه

1

0

حم فصلت

41

 

مدّثر

74

کد حروف مقطعه

1

0

حم عسق شوری

 

42

مزّمّل

73

کد حروف مقطعه اضافی

0

1

حم زخرف

43

 

جن

72

کد حروف مقطعه

1

0

حم دخان

44

 

نوح

71

کد حروف مقطعه

1

0

حم جاثیه

45

 

معارج

70

کد حروف مقطعه

1

0

حم احقاف

46

 

حاقه

69

کد حروف مقطعه

1

0

محمد

 

47

قلم

68

اعداد اول کمتر از 57

0

1

فتح

48

 

ملک

67

محل اصلی

1

0

حجرات

 49

 

تحریم

66

محل اصلی

1

0

ق

50

 

طلاق

65

محل اصلی

1

0

ذاریات

51

 

تغابن

64

محل اصلی

1

0

طور

52

 

منافقون

63

محل اصلی

1

0

نجم

 

53

جمعه

62

اعداد اول کمتر از 57

0

1

قمر

54

 

صف

61

محل اصلی

1

0

رحمن

55

 

ممتحنه

60

محل اصلی

1

0

واقعه

56

 

حشر

59

محل اصلی

1

0

حدید

 

57

مجادله

58

پایه های توان مساوی

0

1

 

 

 

 

 

 

38

19

 

از جدول فوق ستون دوم از سمت راست شماره های سور شاخه اول هستند و ستون سوم از سمت راست شماره های سور شاخه دوم می باشند....

 نیمه اول از سوره حمد به سوره بقره نزدیک است و نیمه دوم آن به سوره آل عمران (با آیه دوم اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) --اشاره زیبا در سوره حجر است: قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿۴۱﴾ حجر-- بنابراین محل سوره حمد در ابتدای شاخه دوم – پنج سوره با شماره فرد – مناسبتر است...

دو گروه پنج تایی اول در ابتدای قرآن...دو شاخه شبیه به دو شاخه حرف "لا"...گویی بقیه سور مابین ایدی القرآن هستند...دست راست ممتد به مسیر اشاره دارد و دست چپ مانع از تفرقه و انحراف میشود و به عمل صالح  امر میکند...

ارتباط و پیوستگی این سور و سور متناظر در نیمه دوم مانند ارتباط اجزای بدنه هر شاخه است....

شاخه اول همان شاخه ق به شرح جدول ذیل خواهد بود:

الم بقره

2

1

نساء

4

1

انعام

6

1

انفال

8

1

الر یونس

10

1

الر هود

11

1

الر یوسف

12

1

الرابراهیم

14

1

الرحجر

15

1

کهف

18

1

طه

20

1

انبیاء

21

1

حج

22

1

نور

24

1

فرقان

25

1

طسم شعراء

26

1

طس نمل

27

1

طسم قصص

28

1

الم روم

30

1

الم سجده

32

1

احزاب

33

1

سبأ

34

1

فاطر

35

1

زمر

39

1

حم مؤمن

40

1

حم فصلت

41

1

حم زخرف

43

1

حم دخان

44

1

حم جاثیه

45

1

حم احقاف

46

1

فتح

48

1

حجرات

49

1

ق

50

1

ذاریات

51

1

طور

52

1

قمر

54

1

رحمن

55

1

واقعه

56

1

حشر

59

1

ممتحنه

60

1

صف

61

1

منافقون

63

1

تغابن

64

1

طلاق

65

1

تحریم

66

1

ملک

67

1

حاقه

69

1

معارج

70

1

نوح

71

1

جن

72

1

مدّثر

74

1

قیامه

75

1

دهر

76

1

عبس

80

1

تکویر

81

1

انفطار

82

1

مطففین

83

1

بروج            

85

1

اعلی

87

1

غاشیه

88

1

فجر

89

1

بلد

90

1

شمس

91

1

ضحی

93

1

انشراح

94

1

تین

95

1

قدر

97

1

عادیات

100

1

قارعه

101

1

عصر

103

1

همزه

104

1

فیل

105

1

ماعون

107

1

کافرون

109

1

مسد

111

1

فلق

113

1

 

 

 

 

 

76

 

جمعا 76 سوره....و شاخه دوم همان شاخه ص بشرح ذیل:

فاتحه

1

1

الم آل عمران

3

1

مائده

5

1

المص اعراف

7

1

توبه

9

1

المر رعد

13

1

نحل

16

1

اسرا

17

1

کهیعص مریم

19

1

مؤمنون

23

1

الم عنکبوت

29

1

الم لقمان

31

1

یس

36

1

صافات

37

1

ص

38

1

حم عسق شوری

42

1

محمد

47

1

نجم

53

1

حدید

57

1

مجادله

58

1

جمعه

62

1

قلم

68

1

مزّمّل

73

1

مرسلات

77

1

نبأ

78

1

نازعات

79

1

انشقاق

84

1

طارق

86

1

لیل

92

1

علق

96

1

بیّنه

98

1

زلزال

99

1

تکاثر

102

1

قریش

106

1

کوثر

108

1

نصر

110

1

اخلاص

112

1

ناس

114

1

 

 

 

 

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعا به تعداد 38 سوره...

--------------------------------

99/09/18

چنین بنظر میرسد با دست راست یعنی شاخه اول ٫ قوانین طبیعت و قوانین انسانی نهفته در خلقت انسان از جانب خالق طبیعت و انسان بیان و راهنمایی میشود...دلایل حقانیت این قوانین با یادآوری و نشان دادن معجزات ارائه میگردد و جزا و پاداش تبعیت از این قوانین گوشزد میشود...تشویق و حذر دادن است...شرح احوالات گذشتگان با ذکر قوانین جاری و ساری تاریخی....

اما با دست دوم که کوتاه تر میشود راندن به سمت و سوی نشان داده شده با دست اول عملیاتی میگردد...از عملیات تهیه و تفصیل دستورات اولیه و موجز الهی تحت نام کتاب توسط روح القدس و تابعین ایشان گرفته تا دستور به عمل صالح و قیام مومنین و مقابله و پیگیری با  وسوسه های کافرین از جن و انس....

از میان لیست شماره کلیه سور بترتیب طبیعی ٫آن شماره هایی جدا میشوند و شاخه دوم تشکیل میدهند که تمایل به جدایی دارند...البته غیر از اعداد 10 گانه اول...مانند اعداد اول... یا شماره سوری که حروف مقطعه بیشتر از اطرافیان دارند ...یا اعدادی از بین 2و3و19 هسته تشکیل دهنده ٫ که مجزا به توان میرسند و یا دو بدو هستند.... همان انعکاس خود خواهی ها ٫وسوسه ها و خروج از راه راست در میان انسانها !!!!...که باید بر آنها غلبه نموده و تشکیل وحدت داده شود....

--------------------------------

99/10/2

ترتیب ده سوره اول بصورت زوج و فرد در نظر اول با مفاهیم ابتدا و انتهای آنها تایید میشود...دقت نظر بیشتر بر باور ما می افزاید...بعنوان مثال در انتهای سوره انفال شرط مهاجرت و مجاهدت مومنین جدید برای تحت ولایت و خویشاوندی معنوی مومنین قرار گرفتن ذکر میشود:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۷۴﴾ انفال

و كسانى كه ايمان آورده و هجرت كرده و در راه خدا به جهاد پرداخته و كسانى كه [مهاجران را] پناه داده و يارى كرده‏ اند آنان همان مؤمنان واقعى‏ اند براى آنان بخشايش و روزى شايسته‏ اى خواهد بود (۷۴) انفال

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۷۵﴾ انفال

و كسانى كه بعدا ايمان آورده و هجرت نموده و همراه شما جهاد كرده‏ اند اينان از زمره شمايند و خويشاوندان نسبت به يكديگر [از ديگران] در كتاب خدا سزاوارترند آرى خدا به هر چيزى داناست ﴿۷۵﴾ انفال

این آیات برای فهم آیات اوایل سوره دهم یعنی سوره یونس کار ساز است و میتواند تفاسیر متنوع را سر و سامان دهد:

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ﴿۲﴾یونس

آيا براى مردم شگفت‏ آور است كه به مردى از خودشان وحى كرديم كه مردم را بيم ده و به كسانى كه ايمان آورده‏ اند مژده ده كه براى آنان نزد پروردگارشان سابقه نيك است كافران گفتند اين [مرد] قطعا افسونگرى آشكار است (۲)

گویی قدم صدق همان انعکاس و حاصل مهاجرت مومنین در این جهان است و جمع شدن همان خویشاوندان حقیقی نزد ملیک مقتدر:

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴿۵۵﴾ الرحمن

مومنین بر حسب تلاش خود در ایمان و جهاد در مراتب صعود به قرب الهی قرار میگیرند و این همان قسط در جزای خداوندی است:

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۴﴾ یونس

توجه شود که سوره الرحمن نیز بر روی شاخه اول است!....

--------------------------------

99/10/11

گویا شماره سور در شاخه دوم شاخه جدا شده انعکاس درون انسانهاست...درون خود خواه انسانها و شاید دوری گزیدن خوبان از مجتمع تبهکاران...مگر خدا رحم کند...این رحم خدا هم گویا از استثنا خوردن توسط حروف مقطعه سور است...

اما این همه یک شبیه سازی مینیاتوری بیش نیست ...مفاهیم مندرج در هر سوره ضمن اتصال آیات آن مبنای اصلی تایید این درختواره سازی است... دیدن ارتباط سور بر روی درختواره بر ایمان ما خواهد افزود...اگر خدا بخواهد....

 

اعداد اول -  عموم جدایی طلبان

اعداد اول 2 و3 و19 - خواص

فزون طلبی خواص

همدستی و فزون طلبی خواص

2

2

2×2 --- 2×2×2 ......

( 2 ×3 )

3

3

3×3 --- 3×3×3 ......

( 2 ×3 ) × ( 2 ×3 ) ...

5

19

 

....

....

 

 

 

57

 

 

 

 

آیا میتوانیم بگوییم این درختواره همان "شجره ملعونه" در قرآن مورد اشاره آیه ذیل از سوره اسراء (سوره 17) میباشد؟

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴿۶۰﴾

نخیر نمی توانیم بگوییم...زیرا با تناقض روبرو میشویم چرا که لازم می آید این درختواره برداشت خود را هم شجره طیبه و هم شجره ملعونه بدانیم!....بعلاوه شجره ملعونه نیست انعکاس دهنده و نمایش دهنده مخالفت عده ای در مقابل حق است و پایداری عده دیگر بر آن...

اتصال آیات سوره اسراء را باید ادامه داد....در ادامه از واقعه بنیادی سجده ملائکه بر آدم سخن می آید پس اشاره به همان درختی است که آدم نباید به آن نزدیک میشد:

وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾ اعراف

اما به تحریک شیطان از آن خورد...به هشدار الهی توجه نکرد ....بسیاری از فرزندانش مانند خود او ملک دنیایی را انتخاب نمودند و طغیان کردند:

قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿۲۷﴾ ق

جای تاسف است که در محدوده جستجوی ما دیده نشد مفسری در اینجا به درخت ابتدای نافرمانی آدم اشاره کند...اتصال آیات هر سوره مبنای اصلی و همیشگی است...

--------------------------------

نگارش 1400/01/02

جای تعجب و تاسف است...بعد از سه سوره "طسم شعراء" و "طس نمل" و "طسم قصص" با شماره های 26و 27 و28 به عدد 29 که رسیدیم به اول بودن عدد 29 توجه نشده بوده است...درست است که 4 سوره بعدی هم دارای  حروف مقطعه هستند ولی مانند حروف مقطعه قبلی نیستند پس باید از سوره 29 تا حروف مقطعه یکسان به شاخه دوم منتقل بشوند....عدد اول و یکسان نبودن با حروف مقطعه قبلی جالب است...این اصلاحیه ارتباطات را روان تر نشان میدهد...

صفحه اول