ترتیب سور  قرآن  (3)

1400/04/04

تغییرات نسبتا زیادی باید در چیدمان سور بر روی دو شاخه درختواره صورت گیرد.... علت آن هم رعایت دقیق تر

ملاک چیدمان در ده سوره اول در میان بقیه سور میباشد...در میان ده سوره اول هر سوره ای که شماره آن جداساز

میباشد (یعنی عدد اول یا ترکیبی از عوامل 2 و 3) در سمت مخالف شماره قبلی قرار میگیرد....گویی زوج و فرد میشوند...

بنابراین بعد از این ده سوره نیز شماره های قبلی و بعدی هر شماره جداساز (اعداد قرمز در جدول ذیل) باید در شاخه دیگر قرار گیرند....

....و مانند قبل کد حروف مقطعه اولویت دارند به این شماره های جداساز.... البته بغیر از شماره های دارنده الم....

چرا که خود سور دارنده حروف مقطعه "الم" مانند دیگر گروههای سور دارنده حروف مقطعه پی در پی قرار ندارند...

گویی حروف کلمه "الم" شبیه معکوس و تلفظ حروف "لا" از سمت چپ هستند و این سور دو شاخه کننده...

....موارد بسیاری نیز بدون تغییر مانده اند...روانی و آشکار شدن بیشتر ارتباطات سور نتیجه این تغییرات است....

-------------------------------------

 از سوره 1 تا 57 را در نظر میگیریم....رفتار خود با ده سوره اول را ادامه میدهیم....

یعنی از میان این شماره ها  آنهایی را که علتی  از میان علل ذکر شده دارند را

جدا نموده و شاخه دوم درختواره را تشکیل خواهیم داد...مانند برخاستن قسمتی از پازل دو بعدی....

سوری که حروف مقطعه دارند راهنمای محل خود و دیگر سور میباشند...

بعنوان نمونه شماره 18 عدد جداساز نیست چون 18=3×3×2 پایه های با توان مساوی (نشانه قسط) نیستند...

پایه هایی از میان اعداد 2 و3 و 19.... یعنی گروههایی (یک عضوی یا دو عضوی یا سه عضوی) از این سه عدد ...

در حقیقت ده سوره اول نیز با دو قاعده "پایه های توان مساوی" و "عدد اول " جداسازی شده اند...

مشابهت سوری (از جمله سور اولیه با سور انتهایی) از نیمه اول شاخه

با نیمه دوم همان شاخه موضوع دو لینک ترتیب سور 1 و 2 بوده و انعکاس ارتباط بین سور نیمه دوم است...

دو نیمه کامل بودن سور قرآن کار جداسازی و ایجاد درختواره ثابت قرآنی را راحت میکند....

منظور اصلی دیدن ارتباط و بهم پیوستگی سور در کنار هم قرار گرفته در هر شاخه است...

فاتحه

 

1

ناس

114

محل اصلی

0

1

الم بقره

2

 

فلق

113

استثناء حروف مقطعه الم

1

0

الم آل عمران

 

3

اخلاص

112

استثناء حروف مقطعه الم

0

1

نساء

4

 

مسد

111

پایه های توان مساوی

1

0

مائده

 

5

نصر

110

اعداد اول کمتر از 57

0

1

انعام

6

 

کافرون

109

پایه های توان مساوی

1

0

المص اعراف

 

7

کوثر

108

اعداد اول کمتر از 57

0

1

انفال

8

 

ماعون

107

پایه های توان مساوی

1

0

توبه

 

9

قریش

106

پایه های توان مساوی

0

1

الر یونس

10

 

فیل

105

کد حروف مقطعه

1

0

الر هود

11

 

همزه

104

کد حروف مقطعه

1

0

الر یوسف

12

 

عصر

103

کد حروف مقطعه

1

0

المر رعد

 

13

تکاثر

102

کد حروف مقطعه اضافی

0

1

الرابراهیم

14

 

قارعه

101

کد حروف مقطعه

1

0

الرحجر

15

 

عادیات

100

کد حروف مقطعه

1

0

نحل

 

16

زلزال

99

پایه های توان مساوی

0

1

اسرا

 17

 

بیّنه

98

اعداد اول کمتر از 57

1

0

کهف

 

 18

قدر

97

از محل اصلی جدا شده

0

1

کهیعص مریم

 19

 

علق

96

پایه های توان مساوی

1

0

طه

 

20

تین

95

از محل اصلی جدا شده

0

1

انبیاء

 

21

انشراح

94

از محل اصلی جدا شده

0

1

حج

 

22

ضحی

93

از محل اصلی جدا شده

0

1

مؤمنون

23

 

لیل

92

اعداد اول کمتر از 57

1

0

نور

 

24

شمس

91

از محل اصلی جدا شده

0

1

فرقان

 

 25

بلد

90

از محل اصلی جدا شده

0

1

طسم شعراء

 

 26

فجر

89

کد حروف مقطعه

0

1

طس نمل

 

 27

غاشیه

88

کد حروف مقطعه

0

1

طسم قصص

 

 28

اعلی

87

کد حروف مقطعه

0

1

الم عنکبوت

29

 

طارق

86

استثناء حروف مقطعه الم

1

0

الم روم

 

30

بروج

85

استثناء حروف مقطعه الم

0

1

الم لقمان

31

 

انشقاق

84

استثناء حروف مقطعه الم

1

0

الم سجده

 

 32

مطففین

83

استثناء حروف مقطعه الم

0

1

احزاب

33

 

انفطار

82

از محل اصلی جدا شده

1

0

سبأ

34

 

تکویر

81

از محل اصلی جدا شده

1

0

فاطر

35

 

عبس

80

از محل اصلی جدا شده

1

0

یس

 

36

نازعات

79

پایه های توان مساوی

0

1

صافات

 37

 

نبأ

78

اعداد اول کمتر از 57

1

0

ص

 

38

مرسلات

77

پایه های توان مساوی

0

1

زمر

39

 

دهر

76

از محل اصلی جدا شده

1

0

حم مؤمن

40

 

قیامه

75

کد حروف مقطعه

1

0

حم فصلت

41

 

مدّثر

74

کد حروف مقطعه

1

0

حم عسق شوری

 

42

مزّمّل

73

کد حروف مقطعه اضافی

0

1

حم زخرف

43

 

جن

72

کد حروف مقطعه

1

0

حم دخان

44

 

نوح

71

کد حروف مقطعه

1

0

حم جاثیه

45

 

معارج

70

کد حروف مقطعه

1

0

حم احقاف

46

 

حاقه

69

کد حروف مقطعه

1

0

محمد

 

47

قلم

68

اعداد اول کمتر از 57

0

1

فتح

48

 

ملک

67

از محل اصلی جدا شده

1

0

حجرات

49

 

تحریم

66

از محل اصلی جدا شده

1

0

ق

50

 

طلاق

65

از محل اصلی جدا شده

1

0

ذاریات

51

 

تغابن

64

از محل اصلی جدا شده

1

0

طور

52

 

منافقون

63

از محل اصلی جدا شده

1

0

نجم

 

53

جمعه

62

اعداد اول کمتر از 57

0

1

قمر

54

 

صف

61

از محل اصلی جدا شده

1

0

رحمن

55

 

ممتحنه

60

از محل اصلی جدا شده

1

0

واقعه

56

 

حشر

59

از محل اصلی جدا شده

1

0

حدید

 

57

مجادله

58

پایه های توان مساوی

0

1

 

 

 

 

 

 

33

24

 

با کمال تعجب تعداد شماره سور قرمز 19 عدد است ...یعنی تعداد انشعاب از زمینه سوره قبلی و تشکیل دو شاخه اصلی...

از جدول فوق ستون دوم از سمت راست شماره های سور شاخه اول هستند و ستون سوم از سمت راست شماره های سور شاخه دوم

می باشند....

 نیمه اول از سوره حمد به سوره بقره نزدیک است و نیمه دوم آن به سوره آل عمران (با آیه دوم اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) --اشاره زیبا در سوره حجر است: قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴿۴۱﴾ حجر-- بنابراین محل سوره حمد در ابتدای شاخه دوم – پنج سوره با شماره فرد – مناسبتر است...

دو گروه پنج تایی اول در ابتدای قرآن...دو شاخه شبیه به دو شاخه حرف "لا"...گویی بقیه سور مابین ایدی القرآن هستند...دست راست ممتد به مسیر اشاره دارد و دست چپ مانع از تفرقه و انحراف میشود و به عمل صالح  امر میکند...

ارتباط و پیوستگی این سور و سور متناظر در نیمه دوم مانند ارتباط اجزای بدنه هر شاخه است....

شاخه اول همان شاخه ق به شرح جدول ذیل خواهد بود:

الم بقره

2

1

نساء

4

1

انعام

6

1

انفال

8

1

الر یونس

10

1

الر هود

11

1

الر یوسف

12

1

الرابراهیم

14

1

الرحجر

15

1

اسراء

17

1

کهیعص مریم

 19

1

مؤمنون

23

1

الم عنکبوت

29

1

الم لقمان

31

1

احزاب

33

1

سبأ

34

1

فاطر

35

1

صافات

 37

1

زمر

39

1

حم مؤمن

40

1

حم فصلت

41

1

حم زخرف

43

1

حم دخان

44

1

حم جاثیه

45

1

حم احقاف

46

1

فتح

48

1

حجرات

49

1

ق

50

1

ذاریات

51

1

طور

52

1

قمر

54

1

رحمن

55

1

واقعه

56

1

حشر

59

1

ممتحنه

60

1

صف

61

1

منافقون

63

1

تغابن

64

1

طلاق

65

1

تحریم

66

1

ملک

67

1

حاقه

69

1

معارج

70

1

نوح

71

1

جن

72

1

مدّثر

74

1

قیامه

75

1

دهر

76

1

نبا

78

1

عبس

80

1

تکویر

81

1

انفطار

82

1

انشقاق

84

1

طارق

86

1

لیل

92

1

علق

96

1

بینه

98

1

عادیات

100

1

قارعه

101

1

عصر

103

1

همزه

104

1

فیل

105

1

ماعون

107

1

کافرون

109

1

مسد

111

1

فلق

113

1

 

 

 

 

 

66


 

جمعا 66 سوره....و شاخه دوم همان شاخه ص بشرح ذیل:

فاتحه

1

1

الم آل عمران

3

1

مائده

5

1

المص اعراف

7

1

توبه

9

1

المر رعد

13

1

نحل

16

1

کهف

18

1

طه

20

1

انبیاء

21

1

حج

22

1

نور

24

1

فرقان

 25

1

طسم شعراء

 26

1

طس نمل

 27

1

طسم قصص

 28

1

الم روم

30

1

الم سجده

32

1

یس

36

1

ص

38

1

حم عسق شوری

42

1

محمد

47

1

نجم

53

1

حدید

57

1

مجادله

58

1

جمعه

62

1

قلم

68

1

مزّمّل

73

1

مرسلات

77

1

نازعات

79

1

مطففین

84

1

بروج

86

1

اعلی

87

1

غاشیه

88

1

فجر

89

1

بلد

90

1

شمس

91

1

ضحی

93

1

انشراح

94

1

تین

95

1

قدر

97

1

زلزال

99

1

تکاثر

102

1

قریش

106

1

کوثر

108

1

نصر

110

1

اخلاص

112

1

ناس

114

1

 

 

 

 

 

48


 

جمعا به تعداد 48 سوره...

--------------------------------

99/09/18

چنین بنظر میرسد با دست راست یعنی شاخه اول ٫ قوانین طبیعت و قوانین انسانی نهفته در خلقت انسان از جانب خالق طبیعت و انسان بیان و راهنمایی میشود...دلایل حقانیت این قوانین با یادآوری و نشان دادن معجزات ارائه میگردد و جزا و پاداش تبعیت از این قوانین گوشزد میشود...تشویق و حذر دادن است...شرح احوالات گذشتگان با ذکر قوانین جاری و ساری تاریخی....

اما با دست دوم که کوتاه تر میشود راندن به سمت و سوی نشان داده شده با دست اول عملیاتی میگردد...از عملیات تهیه و تفصیل دستورات اولیه و موجز الهی تحت نام کتاب توسط روح القدس و تابعین ایشان گرفته تا دستور به عمل صالح و قیام مومنین و مقابله و پیگیری با  وسوسه های کافرین از جن و انس....

--------------------------------

99/10/2

ترتیب ده سوره اول بصورت زوج و فرد در نظر اول با مفاهیم ابتدا و انتهای آنها تایید میشود...دقت نظر بیشتر بر باور ما می افزاید...بعنوان مثال در انتهای سوره انفال شرط مهاجرت و مجاهدت مومنین جدید برای تحت ولایت و خویشاوندی معنوی مومنین قرار گرفتن ذکر میشود:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۷۴﴾ انفال

و كسانى كه ايمان آورده و هجرت كرده و در راه خدا به جهاد پرداخته و كسانى كه [مهاجران را] پناه داده و يارى كرده‏ اند آنان همان مؤمنان واقعى‏ اند براى آنان بخشايش و روزى شايسته‏ اى خواهد بود (۷۴) انفال

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۷۵﴾ انفال

و كسانى كه بعدا ايمان آورده و هجرت نموده و همراه شما جهاد كرده‏ اند اينان از زمره شمايند و خويشاوندان نسبت به يكديگر [از ديگران] در كتاب خدا سزاوارترند آرى خدا به هر چيزى داناست ﴿۷۵﴾ انفال

این آیات برای فهم آیات اوایل سوره دهم یعنی سوره یونس کار ساز است و میتواند تفاسیر متنوع را سر و سامان دهد:

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ﴿۲﴾یونس

آيا براى مردم شگفت‏ آور است كه به مردى از خودشان وحى كرديم كه مردم را بيم ده و به كسانى كه ايمان آورده‏ اند مژده ده كه براى آنان نزد پروردگارشان سابقه نيك است كافران گفتند اين [مرد] قطعا افسونگرى آشكار است (۲)

گویی قدم صدق همان انعکاس و حاصل مهاجرت مومنین در این جهان است و جمع شدن همان خویشاوندان حقیقی نزد ملیک مقتدر:

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴿۵۵﴾ الرحمن

مومنین بر حسب تلاش خود در ایمان و جهاد در مراتب صعود به قرب الهی قرار میگیرند و این همان قسط در جزای خداوندی است:

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۴﴾ یونس

توجه شود که سوره الرحمن نیز بر روی شاخه اول است!....

صفحه اول