طرح اولیه درختواره قرآنی

 

سوره حمد 1

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

سوره بقره الم 2

 

شاخه شامل بيانات و شواهد و دلایل هدایت براي تمام انسان ها- رویش درختواره برای هدایت انسان ها.کلیات سمت به بار نشستن.

 

درباره نيمه اول سوره حمد -سه آيه اول سوره حمد بعد از بسم الله - از کتاب طبيعت شروع کردن - بحث با غير مسلمين و کافرين-

 

بيان کليات - سوره بقره بیشترین مورد کلمه "ابراهیم" را دارد. موضوعات در این شاخه از زمان های دورتر و با دید وسیع تری مطرح میشوند.محاجه ابراهیم و بهت کافرین در این سوره و شاخه است.مبارزات مومنین با کافرین در راه استقرار دین و رسالات الهی.

 

سرمنشاء اختلافات را بررسی میکند.میخواهد مسلمانان مانند امم قبلی بعد از پیامبرانشان اختلاف پیدا نکنند.آزمون تغییر قبله برای همین منظور رخ میدهد.

 

به بیان این شاخه از سور خداوند خود اقدام به نابودی امم و گروه های انسانی منحرف نموده است. البته پس از مهلت داده شده.تا استقرار اسلام و آشکار شدن آن بر دیگر ادیان. ارسال و بیان معجزه بودن قرآن و دستور صبر و مقاومت به پیامبر و مومنین صدر اسلام در قیام بالقسط.  دستور به مومنین به داشتن رفتارهای شایسته نسبت به پیامبر.نهی آنها از مال اندوزی و امر آنها به رسیدگی به فقیران بدون انتظار تشکر.

 

ایشان (مومنین صدر اسلام) الگویی برای نسل های بعدی هستند و باید مراقب این مسئولیت خود باشند. خود و نسل بعد را به عمل صالح وصیت کنند.

 

عدد این شاخه از سور یعنی عدد 70 تداعی کننده "سبعین رجلا لمیقاتنا" و صدور دستور مستقیم است.گویی پیامبر و مومنین در حضور الهی قرار دارند تا دین جدید مستقر شود و معجزه باقیه معرفی گردد...بیانات در نحوه نزول قرآن ...

 

مجموعه رفتارها با افراد خارج از دين که مخالف نيستند و همانند رفتارهاي بين خود مومنين می باشند – قسط و دین الله-

 

سوره نساء 4

سوره انعام 6

سوره انفال 8

سوره توبه 9

سوره الر يونس 10                                                       

سوره الر هود 11                                                          

سوره الر يوسف 12                                                      

سوره الر ابراهيم 14                                                     

سوره الر حجر 15                                                         

سوره اسراء 17

سوره کهف 18

سوره کهیعص مريم 19

سوره طه 20

سوره انبياء 21

سوره طسم شعرا 26                                                  

سوره طس نمل 27                                                      

سوره طسم قصص 28                                                 

سوره الم عنکبوت 29

سوره الم روم 30

سوره الم لقمان 31

                                                سوره الم سجده 32

سوره احزاب 33

سوره يس 36

سوره  حم غافر 40                                                       

سوره  حم فصلت 41                                                    

سوره حم زخرف 43                                                     

سوره حم دخان 44                                                       

سوره حم جاثيه 45                                                      

سوره حم احقاف 46                                                     

سوره محمد 47

سوره فتح 48

سوره ق 50

 سوره ذاريات 51

سوره طور 52

سوره نجم 53

سوره مجادله 58

سوره حشر 59

سوره ممتحنه 60

سوره جمعه 62

سوره منافقون 63

سوره طلاق 65

سوره تحريم 66

سوره ملک 67

سوره قلم  ن 68

سوره جن 72

سوره مزمل 73

سوره مدثر 74

سوره قيامه 75

سوره نازعات 79

سوره عبس 80

سوره مطففين 83

سوره انشقاق 84

سوره طارق 86

سوره غاشيه 88

سوره بلد 90

سوره ضحي 93

سوره انشراح 94

سوره تين 95

سوره علق 96

سوره قدر 97

سوره بينه 98

سوره عصر 103

سوره همزه 104

سوره فيل 105

سوره قريش 106

سوره ماعون 107

سوره کافرون 109

سوره مسد 111

سوره فلق 113

سوره ناس 114

 

70 سوره

---------------------------------------------------------------------------------------

 

سوره آل عمران الم 3

 

شاخه موضوعات و شواهد و دلایل براي گروه های موجودات شامل گروه های انسان ها- کلیات سمت حفظ وتبلیغ و حراست از دین و رسالات الهی .

 

اشاره به دو گروه بودن آیات قرآن اولین مورد در این شاخه است.دستور به کلی دیدن آیات.

 

درباره نيمه دوم  يعني سه آيه آخر سوره حمد  - اختلاف بين مومنين بطور کلي و مسلمين درباره کتاب  - بحث با اهل کتاب- بحث با افراد کافر منافق و مشرک و مرتد-برخورد از مراتب ملایمت تا مرتبه قتال (بسته به عملکرد آنها) با کافرین و کسانی که مانع برقراری دین الله میشوند.

مجموعه رفتارها با افراد خارج يا داخل دين که مشرک يا کافر شده اند-

 

بيان و آشکار سازي جزئيات درون کليات - بيان جزئيات موجود - دستور به هماهنگی بين جزئيات تقدیر شده–

زمانی گروه ها بصورت الگوی خلقت ایجاد میشوند که در این صورت باید همه آنها را با هم دید و زمانی گروه ها خود بخود و به علت  انحراف مخلوقین ایجاد شده اند که باید با آنها برخورد کرد.

 

به بیان این شاخه از سور مومنین خودشان با تعاون بین خود باید طبق دستور خداوند ضمن راهنمایی ها و عبرت هایی از گذشته که برای آنها بیان میشود اقدام به برقراری قسط نمایند در صورت مخالفت و ممانعت امم و گروه های انسانی متجاوز و منحرف آنها را نابود کنند. البته پس از مهلت لازم. وظایف مومنین بعد از رحلت رسول الله.  مشخصات مومنین بطور کلی بیان میشود(بدون اینکه –مانند نمونه های شاخه قبلی- گفته شود اگر شایستگی نشان ندهند افراد دیگری جایگزین میشوند تا دین الهی حتما مستقر شود).اینکه قرآن تذکره ای است برای ایشان...کتاب و مرجعی برای رفع اختلافات...

 

عدد 41 تعداد این شاخه از سور تداعی کننده سوره 41 یعنی سوره فصلت و برقراری قسط و مساوات اسلامی (بعنوان اهداف همیشگی) است. بدنبال مومنین صدر اسلام پایداری و وصیت به این اعمال تا در آینده پر تلاطم برای آنها سخت نشود.

 

در کلمات نام تعدادی از این شاخه از سور حرف "ص" وجود دارد تعداد این سور بیشتر از سور شاخه قبلی است!!! شاخه ص 

 

سوره مائده 5

سوره المص اعراف 7

سوره المر رعد 13

سوره نحل 16

سوره حج 22

سوره مومنون 23

سوره نور 24

سوره فرقان 25

سوره سبا 34

سوره فاطر 35

سوره صافات 37

سوره ص 38

سوره زمر 39

سوره حم  عسق شورا 42

سوره حجرات 49

سوره قمر 54

سوره رحمن 55

سوره واقعه 56

سوره حديد 57

سوره صف 61

سوره تغابن 64

سوره الحاقه 69

سوره معارج 70

سوره نوح 71

سوره انسان 76

سوره مرسلات 77

سوره نبا 78

سوره تکوير 81

سوره انفطار 82

سوره بروج 85

سوره اعلي 87

سوره فجر 89

سوره شمس 91

سوره ليل 92

سوره زلزله 99

سوره عاديات 100

سوره قارعه 101

سوره تکاثر 102

سوره کوثر 108

سوره نصر 110

سوره اخلاص 112

 

41 سوره

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

پس از ریشه دو شاخه اصلی یعنی سوره بقره و آل عمران هر دو با "الم" گویی حرف "لا" را صورت می بخشند.

 

با فاصله بسیار کمی از ریشه و در اتصال با سوره بقره شاخه اصلی سوره آل عمران ظاهر میشود.تکیه اصلی بر روی شاخه سوره بقره است.اشاره به وجود دو کتاب و دو صلوه در این شاخه آمده است.اشاره به طبیعت و درس آموزی اولیه از آن در این شاخه بیشتر از شاخه آل عمران خود را نشان میدهد.

 

ظاهرا در شاخه آل عمران در حجم بیشتری بر روابط بین خداوند و انسان ها و کتب هدایت انسان ها و روابط بین خودشان دیده میشود.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

بر روی هر شاخه چیدمان سور ارتباطات نهفته بسیاری را بین آن سور آشکار میکند.بطوری که در پی هم دیدن تمام سور در یک خط یک بعدی (تصویر یک بعدی درختواره) این ارتباطات را  نشان نمی دهد.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

آیه پایانی سوره بقره را با آیه اول سوره نساء مقایسه کنیم براحتی هماهنگی آنها را می بینیم چندانکه آیه پایانی سوره بقره با آیه اول سوره آل عمران آن هماهنگی را ندارد:

 

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286 بقره)

 

الم (1)  اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (2)  نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) آل عمران

 

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبً (1) نساء

 

اشاره به تلاش مردان و زنان در تقوی و رعایت وحدت بین مومنین در پایان سوره بقره و ابتدای سوره نساء بسیار واضح است.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

مورد تعجب برانگیز دیگر هماهنگی آیه پایانی سوره آل عمران با آیه اول سوره مائده است:

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (200) آل عمران

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) سوره مائده

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2) مائده

 

ارتباط و تعاون مومنین در انتهی سوره آل عمران با همین دستور در دو آیه اول سوره مائده واقعا تعجب برانگیز است. هر دو سوره در زمینه های وحدت مومنین در مقابل غیر خودشان بیانات بسیاری دارند. پیروان آخرین دین باید وحدت خود را حفظ کنند و تسلیم وساوس پیروان ادیان دیگر نشوند تبلیغ بلیغ باید داشته باشند تا تمام پیروان ادیان قبلی ارسال دین جدید را بفهمند و از آن آگاه باشند و با آنها اتمام حجت شود. همه باید تسلیم امر الهی باشند. امر الهی همان رسالات الله نازل بر آخرین پیامبر است که میخواهد اختلافات و انحرافات از رسالات قبلی را از بین ببرد.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

آیه پایانی سوره النساء را ببینیم:

 

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) النساء

 

این آیه با اولین آیه سوره مائده هاهنگی دارد یا با اولین آیه سوره انعام:

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1) سوره مائده

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1) انعام

 

واضح است که با آیه اول سوره انعام هاهنگ است.اشاره به دوگانگی و اشاره به گمراه شدن در آنها مشترک است. علاوه در متن دو سوره نساء و انعام اشارات مشترک وجود دارد.از جمله کلمه "انثیین" است.(دو ماده). این کلمه فقط در این دو سوره آمده است در سوره نساء دو بار و در سوره انعام چهار بار.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

دو آیه پایانی سوره مائده را ببینیم:

 

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (119) مائده

 

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (120) مائده

 

این آیه با آیه اول سوره انعام هناهنگ است یا با آیه اول سوره اعراف؟

 

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (1) انعام

 

المص (1) كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) اعراف

 

در آیه اول سوره اعراف اشاره به نذیر بودن قرآن میشود.نذیر بودن برای ترساندن از قیامت است همان چیزی که در انتهای سوره مائده میباشد.لذا هاهنگی سوره مائده با سوره اعراف واضح می نماید.اشارات درون این دو سوره نیز موید این نظر است. سوره اعراف اقوام بسیاری را نام می برد و مواضع و نتیجه عملکرد انسان ها را در آخرت نشان میدهد.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

قرار گرفتن سوره غافر (سوره 40) پس از سوره یس (سوره 36) در شاخه اول نمونه جالبی است.در سوره یس میفرماید" جاء من اقصی المدینه رجل یسعی..." و در سوره غافر آمده است "رجل مومن من آل فرعون...".در این سوره بر تلاش های فردی افراد مومن در بندگی خداوند و ایمان به آیات الله و انجام عمل صالح و دیدن نتیجه این تلاش ها در قیامت برای کیفیت بهتر خلقت جدید خود آنها تاکید میشود....

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

از موارد حیرت انگیز "نزدیکی" دو سوره ق و الطور در شاخه اول یعنی شاخه سوره بقره می باشد.

درسوره ق کتاب شریعت توصیف میشود در سوره الطور کتاب طبیعت.

 

در سوره الذاریات بین این دو سوره نیز به تقسیم کنندگان اوامر الهی اشاره میشود چه اوامری در خصوص نزول قرآن و آیات آن و چه دستورات در خصوص آیات طبیعت و مجازات امم سرپیچی کننده با نیروهای قهری طبیعی...جن و انس برای تبعیت از فرامین و اوامر الهی خلق شده اند نباید موجودی از ایشان مغرور به موجودیت خود شود و از اوامر سرپیچی کند.

 

در سوره ق حرف "ق" بعنوان یک عضو کوچک از کتاب "قرآن مجید" است ولی در سوره الطور کوه خاص "الطور" بعنوان یک عضو کوچک از کتاب طبیعت "کتاب مسطور" آورده شده است.

 

در سوره ق از قول و ایمان و درون انسان ها یا سخنان مقامات الهی نمونه هایی بیان میشود ولی در سوره الطور از عملکرد و مخالفت های دیده شدنی آدمیان و الحاق نفوس ذریه مومنین به آنها در قیامت و شکل و شمایل موجودات و حرکات ظاهری آنها نمونه هایی آورده میشود.

 

در سوره ق امر به صبر در برابر گفته مخالفین آمده و تسبیح در اول و انتهای روز. میفرماید:

 

فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (39)

 

در سوره الطور صبر بر اجرای حکم الهی (حتما در روز روشن باید باشد) و حمایت علنی آمده چنین میفرماید:

 

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (48) الطور

 

در سوره ق می فرماید:

                               

وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ (40) ق

                                        

ولی در سوره الطور میفرماید:

 

 " وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (49) الطور

 

و سپس سوره "النجم" ظاهر میگردد.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

در دو سوره تکویر و الحاقه در شاخه دوم یعنی سوره آل عمران اشاره به "رسول کریم" میشود در هر دو این موارد منظور محمد رسول الله نیست بلکه مامور امین در ارسال پیام های تفصیلی صادره از جانب نیروی مقرب الهی – روح القدس- است. رسول امین جبریل است که پیام ها را بر قلب رسول الله القاء میکند....مورد استثنایی (سوره نجم) زمانی است که روح القدس خود مستقیما بر محمد وحی میکند.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

از موارد جالب دیگر کنار هم واقع شدن دو سوره عبس و مطففین در شاخه اول یعنی شاخه سوره بقره می باشد.در سوره مطففین به عامل دیدن و نظارت اشارات متعدد میشود. دوبار "یضحکون" در سوره مطففین در مقابل "ضاحکه مستبشره" در سوره عبس...

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

مورد زیبای دیگر در کنار هم قرار گرفتن دو سوره نجم و مجادله میباشد. در هر دو سوره نوعی مجادله مطرح میشود.

 

در سوره نجم با اشاره (افتمارونه علی ما یری – آیا اصرار بر مجادله دارید با او در آنچه دیده است - المیزان) معلوم میشود که بین بعضی از مومنین ضعیف یا مشرکین مجادله واقع شده است بر سر اینکه آیا پیامبر عروج کرده بوده یا نه خواب نما شده است...

 

در سوره مجادله نیز زنی با پیامبر بر سر معتبر بودن طلاق به شیوه جاهلی مجادله میکند و با جواب داده شده یا نشده از جانب نبی مکرم آن زن قانع نگردیده و شکایت به خدا میبرد....

 

مطلب مهم دیگر اینکه در سوره نجم اشاره "رسول کریم" وجود ندارد. بلکه از نزدیک موجود مقدسی که ذی قوه عند ذی العرش مجید (که برای رسول کریم بکار میرفت) نه بلکه شدیدالقوی است بر محمد مصطفی وحی میکند....بنظر میرسد این موجود شریف و در افق اعلا همان روح القدس است....

 

روح القدس بجهت تقرب بسیار میتواند دستورات الهی (چارچوب اولیه) را دریافت نموده و صورت تفصیلی آنرا برای ارسال به جبریل روح الامین بسپارد...هر دو ایشان در اجرای دستورات ملائکه خاصی را نیز مدیریت و رهبری میکنند....

 

همواره جبریل بر قلب محمد مصطفی وحی القاء میکند.یک استثنا در روش در این سوره نجم و واقعه عروج است که محمد رسول الله خود مستقیما از روح القدس وحی دریافت میکند...

 

شاید مفید باشد که معرفی تکنولوژی جدید در انتقال صفحات مجازی در لایه های شبکه جهانی برای شبیه  سازی و توضیح مختصر آورده شود.... بازبان الکن و فقط برای نزدیک سازی به ذهن.....

 

روش جدید MVC   - مدل و کنترلر و ویو - نام دارد. مدل با مخزن دیتا ارتباط دارد از آن برداشت کرده به کنترلر می سپارد و این کنترلر داده ها را به ویو تحویل میدهد.

 

روح القدس (مسئول مدل) از مخزن برداشت میکند به کنترلر (جبریل امین) می سپارد و ایشان هم نتیجه را به ویو (پیامبر) تحویل میدهد....

 

ویو حتما باید از کنترلر اطلاعات را بگیرد ولی بعضی وقت ها که اطلاعات کم است ویو مستقیما از مدل دریافت اطلاعات میکند!!!

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

موضوع مهم نحوه ارتباط ادیان الهی با در پی هم قرار گرفتن سوره آل عمران و سوره مائده در شاخه دوم از درختواره روشن میشود.

 

همچنانکه در سوره آل عمران اشاره دارد پیش آمدن "ماتشابه منه" از قرآن که آیات محکمات و متشابهات دارد بعلت وجود زیغ در قلوب و رعایت نکردن کلیت قرآن است اختلاف در بین ادیان نیز بسبب عدم ارتباط دادن آن کتب به یکدیگر و تحریف آنان یا درست نخواندن آنهاست.

 

قرآن بعنوان آخرین کتاب و گسترده تر بودن و مصدق بودن برای کتب قبلی محکی است برای ارتباط دادن آنها. آنچه در دیگر کتب که مورد تایید قرآن است معتبر میباشند و آنچه مخالف قرآن است و در ارتباط آیات قرآن گنجانده نمی شود معتبر نیست و محصول تحریف نسخه اصلی آن کتب می باشد...

 

از موارد تعهد و میثاق تمام پیروان ادیان الهی قبلی گرویدن به دین جدید بوده است. همان امر به رعایت مواثیق وامر بر تعاون در اجرای دین در اوایل سوره...

 

عده ای مخفی کرده اند از کتاب بسیاری را و آشکار کرده اند بعضی از کتاب را و اختلاف انداخته اند ....

 

مثل عدم تعاون برای وارد شدن به ارض المقدسه و ترسیدن یک عده و آواره شدن آنها..

 

مثل کینه و نزاع بین بنی آدم در قبول قربانی ...و کشتن یکی دیگری را که لزومی به آن نبوده است.

 

بنابراین ادیان الهی باید در اسلام به وحدت برسند و این به اختیار و انتخاب خودشان گذاشته شده و خداوند نمی خواهد با کشت و کشتار همه پیروان قبلی را به دین تکمیل شده وادار کند...بی جهت نیست که دین آخرین اسلام نامیده شده است.اسلام روشی بوده است از ابتدای خلقت انسان...

 

انتخاب دین خود و محق دانستن هر کس خودش را و بی اعتنا شدن به دین تکمیلی خلاصه پلورالیسم در ادیان الهی قابل قبول الهی نیست...البته نه با کشت و کشتار بلکه با تبلیغات بلیغ و سبقت در اجرای خیرات...

 

دستور به پیروان کتب قبلی مبنی بر عمل بر احکامی از کتب الهی قبلی که تحریف نشده اند مانع از رسیدن به وحدت نیست.چرا که آن احکام تحریف نشده در کتاب آخرین هم تایید شده است.مثل نکشتن کسی جز به حق...

 

مثل شام آخر عیسی مذکور در انتهای سوره که افراد از یک سفره خوردند نباید کسی کفر ورزیده خودشان و یا پیروانشان باهم به اختلاف برسند.

 

همه باید از سفره الهی در طبیعت بخورند و اختلاف نداشته باشند. طبق آنچه که در اوایل سوره دستور الهی برمسلمین قیام بالقسط فرض شده است...کونوا قوامین لله شهداء بالقسط...آیه 8 سوره مائده

 

مشابهت محتوایی بین آیه 8 از ابتدای سوره با آیه 8 از انتهای سوره قابل توجه است.شاهد بودن بر رزق الهی:

 

قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ (113) مائده

 

در آیه بعدی آیه 114 (تعداد سور قرآن) می خوانیم:

 

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114)

 

درخواست ارسال مائده از آسمان برای اتمام حجت برای همیشه.آیا مانند قرآن که حجت بالغه برای همیشه در جاهایی دیگر معرفی می شود نیست؟

 

در مقایسه عدد 114 با عدد 8 به سوره 8 یعنی سوره انفال میرسیم.سوره انفال همان سوره ای است که بر استفاده از انفال یعنی اموال متعلق به عموم برای اصلاح بین مومنین اشاره دارد:

 

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) انفال

 

آیا میتوانیم به این اشارات زیبا بی اعتنا باشیم؟

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

از عجایب دیگر در کنار هم قرار گرفتن دو سوره الزمر و شوری می باشد.

 

سوره زمر گروه بندی آن جهانی است. سوره شوری ارتباط مومنین در این جهان است.در سوره الزمر "انزلنا" و هدایت ارسالی و خلوص دین است برای همه هشدار است و در این سوره "وحی" و انواع و درجات ارتباط الهی با بشر .

 

گویی خلوص در دین و ارتزاق از حلال در شوری موثر است...

 

عبارت مشابه با کلمات "انعام" و "ازواج" فقط در این دو سوره و در آیات ذیل قرار دارند:

 

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ... (6) الزمر

 

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ...(11) شوری

 

کلمه "انزلنا" در آیه 6 حضور بحث انگیز دارد ولی در آیه 11 سوره شوری به تبعیت از خود سوره وجود ندارد.در سوره شوری فقط سه مورد مشتقات "نزل" وجود دارند...

 

عبارت "له مقالید السماوات..." تنها در این دو سوره از قرآن می باشد...

 

از دیگر موارد مشابهت کلمه "امرت" در هر دو سوره می باشد:

 

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ... (15) شوری

 

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ (11) زمر

 

                                                                                                                                                                                      صفحه اول