قرآن مانیفست کامل برای چپ گرایی

اوایل شعاری داده میشد به این مضمون : "مرگ بر کمونیست اونکه میگه خدا نیست"...

چپ گرایی تا تبیین اقتصادی خوب بود و هست بیش از آن نباید اظهار نظر کند …یعنی واقعا درک کند یا باید درک میکرد که فلسفه خلقت و ادعای درک رموز اول و آخر خلقت بدست او اشتباه و عجولانه و از روی غرور علمی است

با تحولات در منطق ریاضی …شاید بعنوان یکی از دلایل…معلوم شد که استدلال انسان ناتمام است و ادعای درک کلیه رموز اشتباه بوده است

 

متن اصیل دین – قرآن – چپ گرایی اقتصادی را در پروسه ای ایمانی و تربیتی ... طی نسل ها با اهرم وصیت به صبر و حق ....و البته ضروری با هدفی مشابه چپ گرایی تایید میکند و آنرا در سیستم خلقت و ضرورت سعادت دنیایی و آخرتی فرد و

جامعه هر دو تبیین میکندتبیینی که با آن قیام بالقسط و مساوات بطور پایدار میتواند صورت گیرد

 

فهم قرآن بصورتی که روش آن مورد تایید خود قرآن است ...بشکل اتصال آیات هر سوره و کلیت قرآن میباشد (درختواره ای که سور ریشه و شاخه ها و میوه های آن هستند)...

الگوی رعایت اتصال آیات همان الگوی اتصال آیات طبیعت است همان الگوی ارتباط بین انسانهاست...

 

مثلا قسط در حوزه نیازهای طبیعی جسمانی یعنی اینکه خداوند نیازهای طبیعی تمام انسانهای تلاشگر (در حد توان خودشان) را مقدر کرده است...برای خداوند فرقی بین مومن و مشرک با هوش و کم هوش نیست خداوندی که پیش از این زکات

را وظیفه توانمندان می داند و پاداش این اطاعت را نیز اعلام کرده و وعده داده است...سوره فصلت

 

بطور کلی رعایت قسط هدف است (بهره مندی بدون تبعیض از عدالت...عدالت یعنی آنچه فرمان و تقدیر الهی و طبیعی است) الگوی خلقت است سعادت همگانی است اطاعت از فرمان خالق انسان و طبیعت است لذا تلاش توانمندان باید اطاعت

از خداوند باشد... و پاداش الهی مخصوص خودشان را خواهند گرفت...خود توانمندان مومن در مدیریت اجتماعی و قیام بالقسط سهیم هستند...

لیقوم الناس بالقسط یعنی خود مردم قیام کنند بنابرین اندیشه قرآنی باید در سطح عمومی تبلیغ شود...

 

از طرف دیگر برای گرفتن زکات یعنی شاخص دوم مسلمانی باید افرادی مامور شوند "عاملین علیها" و این حداقل و مختصر یعنی لزوم وجود سازمان اجتماعی در اصطلاح امروزی دولت (شامل نیروهای انتظامی...)

تمام آیات اقتصادی در قرآن پویا هستند...یعنی چنان هستند که در بستر زمان باید درک و اجرا شوند در بستر رضایت اجتماعی قرار دارند...رضایت اجتماعی امری پویاست...با افزایش جمعیت و گسترش علم و ابزار و تخصصی شدن کارها روبه لزوم

هر چه بیشتر پیش میرود...

 

خود ادیان نیز رو به سوی آماده سازی هر چه بیشتر و تربیت تدریجی انسانها برای رضایت به قسط در دوران آخرین دین تنظیم و مدیریت شده اند...در زمانهای دور هم پیامبران قائم بالقسط بوده اند بنحوی که نیاز نیازمندان تامین می شده است در

 ضمن آن ثروت و قدرت انباشته مفسده انگیز هم میتوانسته نباشد مانند قدرت و شوکت حضرت سلیمان...اما بتصریح قرآن چنان قدرت و شوکتی دیگر سزاوار کسی نخواهد بود...و یا انباشت ثروت تا زمانی قابل گذشت و عدم مفسده بوده است...

در دین آخرین قیام بالقسط وظیفه ضروری و عملی و همگانی است...ماندگاری مسلمانان صدر اسلام بر قسط باید تداوم پیدا میکرد و...

 

ارث و زکات بصراحت پویا میباشند یعنی همواره بستگی به نظر خود مومنین و سهم اجتماعی دارند...البته اگر کسی بمیرد و وصیت نکرده باشد کسورات ارث پیش فرض اعمال میگردد و....خمس از غنائم جنگی برای دوره خاصی از صدر اسلام بوده

 است...دوره ای که ایمان مومنین کاهش چشم گیری یافته بوده ....و در حقیقت تخفیف داده شده است...بسادگی موجب سوء استفاده و راه اندازی جنگ ها میتوانسته قرار بگیرد...

 

چپ گرایی باید متن اصیل دین را دقیق بخواند دقیق تر از حوزه های علمیه سنتیندای انقلاب فرهنگی در آنها سر دهد...

مراکزی که در آنها به بهانه نزول متفرق آیات در خواندن قرآن لزومی به رعایت اتصال آیات نمی بینند...همانطور که تفرقه انسان ها را نیز خواهانند...رقابت مقدس نما و نفس گیر و سرنوشت از پیش مقدر شده بین افراد را با استفاده از رنگ و لعاب

آیات  کتاب الهی به سفارش قدرتمندان تئوریزه میکنند و هر آنچه عمومی و ملی است را به بهانه کمی بهره وری به حوزه خصوصی می برند.... کمی بهره وری را کمبود مدیران مومن نمی دانند...عدم توانایی خود را در تربیت چنین مدیران را

نمی بینند...

 

معجزه کلامی قرآن که برای همگان لازمه ایمان است وقتی خود را نشان میدهد که به روش خود فرموده یعنی رعایت اتصال آیات هر سوره و کلیت قرآن خوانده شود روشی که مدیران مومن و راضی به پاداش الهی در قبال تلاش و کمک

به ضعفا را ترتیبت می کند...ضعفا را به تلاش بیشتر و احترام به سابقون در ایمان میرساند...

                                                                                                                                                                                      صفحه اول