درباره اتصال آیات سوره الشعراء سوره 26

 

سه سوره الشعراء و النمل و القصص (با حروف مقطعه طسم و طس و طسم ) در باره اتصال قول هستند.اتصال و انسجام قول در بیانات الهی و تفرقه و آشفتگی در افکار کافرین و غیر مومنین.

 

سوره الشعراء از کمترین تفرقه در جبهه کافرین بجهت دیکتاتوری فرعون و همدستی با شعبده بازان شروع میشود و به تفرقه بجهت آشفتگی در ذهن افراد بعنوان نمونه شاعران (در جبهه کفر) ختم میشود.

 

مومنین به تبع وحدت بیان الهی با هم وحدت توام با ایمان دارند و با هم صف واحد تشکیل میدهند:

 

... وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا... آخرین آیه سوره الشعراء

 

ولی غیر مومنین قلوب و افکار آشفته دارند و از درون پراکنده هستند حتی اگر در ظاهر یک گروه دیده بشوند.

 

ترتیب معرفی تاریخی اقوام در سوره الشعراء به ترتیب وجود تفرقه در میان انسانهاست.از دیکتاتوری همه جانبه فرعونی شروع میشود به تفرقه بین آدم ها بجهت تفاوت ها و آشفتگی در اذهان در عصر آخرین پیامبر میرسد. در مقابل به پیوستگی بین رسالات الله تاکید میکند.از جمله این تاکیدات ظریف بیان موجود در آیه ذیل است:

 

فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبّ‏ِ الْعَالَمِينَ(16) الشعراء

 

وقتی بیشتر به این وحدت رسالت در این آیه و دراین سوره پی می بریم که ببینیم در سوره طه به این شکل فرموده است:

 

فَأْتِياهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنا بَني‏ إِسْرائيلَ وَ لا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْناكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَ السَّلامُ عَلى‏ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى‏ (47) طه

 

در سوره طه به جهت جمع بندی ها و سر و ته را باهم دیدن بالاترین و پایین ترین یا اولین و آخرین حالات را کنار هم آوردن اشاره به دو رسول دارد موسی اولین رسول و معاون وی هارون رسول دوم.

....

هر آیه در زمینه آیات سوره مربوطه باید دیده شود.ارتباط آیات هر سوره ناگسستنی است.

------------------------------------------------------------

 

از جنبه دیگری نیز به سوره الشعراء میتوان نگریست که مکمل آنچه گفته شد است.اینکه قدرتمندان با سحر و عملیات تخیلی دیگران را تحقیر و مسلوب الاراده میکنند تا بیشتر در خدمت آنها باشند. تحقیر دیگران تا توان قیام و عرض اندام نداشته باشند و در برابر ظلم آنها نایستند.

 

اینستکه قدرتمندان با قیاس بنفس پیامبران را نیز جادو گران خطاب میکنند و بیان آنها را مبنی براینکه روز قیامتی هست و خداوند نادیدنی آنها را مجازات خواهد کرد را سحر و جادو و سلب اراده کردن از دیگران میخوانند.

 

در سوره الشعراء از شدیدترین سحر و جادو ها و عملیات تخیلی به نرم ترین آنها  که شعر باشد پرداخته میشود. ازقوم موسی و سحر فرعون شروع میکند به شعر و بیانات تخیلی در زمان رسول الله میرسد. ساخت بت ها و ترویج خرافات در اطراف آنها نیز یک نحو سلب اراده از افراد است.ساختن برج عاج برای خود تحقیر دیگران است.همجنس گرایی نیز راهی برای سلب اراده کردن است.تجاوز جنسی به مبارزان در زندانها از این قبیل سلب اراده و تحقیر کردن هاست.

 

ترتیب ذکر اقوام در این سوره به این نحو است: قوم موسی (فرعون)- ابراهیم – نوح – عاد – ثمود – لوط – شعیب (اصحاب الایکه) .

 

تحقیر دیگران و ترویج افکار انحرافی از شدیدترین به ملایمترین صورت در این ترتیب نهفته است.

 

حال اگر بخواهیم ببینیم کدام صورت از این روش های ظلم به ضعفا هنوز باقی است کدام یک از نام های اقوام ذکر شده را باید ذکر کنیم؟ کدام یک از روشها هنوز کاربرد دارند؟

 

از سوره ق استمداد میکنیم.چرا که در سوره ق از آنچه از انسانها باقی میماند و ثبت و ضبط میشود سخن به میان می آید. بنابراین روشهایی را که در گذشته بوده ولی حالا نیست و یا بسیار کمتر هستند و برای تکرار نشدن و حذر کردن آمده است میتوان شناخت. در سوره ق ترتیب ذکر اقوام چنین است:

 

نوح – اصحاب الرس – ثمود – عاد – فرعون – لوط – اصحاب الایکه – قوم تبع . اگر بترتیب ماندگاری روش ها  دقت کنیم می بینیم روشهایی مانند شعر و افکار تخدیری انحرافی جنسی  همچنان باقی هستند. روش تخیلی شدید فرعونی هنوز هست و آن روش نمایشی تخیلی قدرتمندی مانند فیلم هاست. روشی که هنوز فرعون ها برای مهندسی اراده انسانها بکار میگیرند....

 

هر آیه در زمینه آیات سوره مربوطه باید دیده شود.اتصال آیات هر سوره ناگسستنی است. ارتباط سور نیز تکمیل کننده آن اتصالات است. در کنار هم و در کلیت خود قرآن کلمه ثابت الهی و درختواره ثابت بهشتی است...

                                                                                                                                                                                      صفحه اول