بسم الله الرحمن الرحیم

 

روش برداشت مورد اشاره و تایید خود قرآن - مبانی و کلیات

و لقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون ( آیه 51  سوره قصص )
ناسخ و منسوخ در قرآن وجود ندارد
تاویل و محکمات ومتشابهات
روح القدس همان جبریل امین نیست
خلاصه برداشتی درباره وحی از قرآن ، تکلم خدا با بشر
لیله القدر در قرآن
درباره خاتم النبیین
قرآن و مریم مصطفی
کلمه طیبه در قرآن
قرآن همان امام زمان است
ارتباط سور متقابل از ابتدا و انتهای قرآن
ترتیب سور قرآن برای درختواره
طرح اولیه درختواره قرآنی ، القرآن کشجره ثابته
از بلندای درختواره قرآنی
تنزیل تفصیل ، یک خلاصه
تفاوت لیله مبارکه و لیله القدر و تغییر ضمایر در قرآن
 ان قرآن الفجر کان مشهودا
ترتیب رخداد و رسیدگی به وقایع مذکور در قیامت
امامت قرآن و ارتباط آیات و ارتباط و تعاون مومنین 
درباره سوره المعارج و سوره البروج و خمسین الف سنه
درباره آیه 44 سوره النحل
فواد و قلب در قرآن
درباره آیه ...ان الله یامر بالعدل و الاحسان...آیه 90 سوره نحل
درباره ... ما یعبوا بکم ربی لولا دعاوکم ...
درباره دو کتاب و دو صلاه ، کتاب طبیعت و کتاب شریعت
دوبار میراندن و دوبار زنده کردن
رابطه قولا ثقیلا با یوما ثقیلا
شهر رمضان و اتصال قول در قرآن
لسان اعجمی
درباره چیدمان سور کوچک انتهایی قرآن
مقدمه ای بر مقایسه ای کلی از دو سوره بقره و آل عمران
سوره النساء و سوره المائده در نگاه کلی
میزان در میزان ، یک خلاصه
خلاصه و ثمره بودن سوره معارج برای سوره جاثیه
درباره دو آیه پایانی سوره توبه
ارتباط  سه سوره محمد و نجم و حدید
درباره اتصال آیات سوره عنکبوت و سوره ذاریات
درباره 6 سوره با الم
درباره هفت سوره با حروف مقطعه حم (حوامیم)
اشاره ای به اتصال آیات در چهار سوره الذاریات و  الحاقه و الاحقاف و الشمس
با کمک اتصال آیات در سوره نحل و سوره روم 
درباره سوره محمد و سوره فتح
مقصود از "رابطوا" ارتباط دادن آیات الهی است 
جن در قرآن و اتصال آیات سوره جن سوره 72 
از سوره الرحمن و سوره الواقعه 
پاسخ هایی به "تناقضات در قرآن"
در رابطه با نظریه تکاملی داروینیسم
گفتاری پیشنهادی در باب صدق

 

 

 

طبیعت - خلقت انسان - قسط - سعی برای ایمان به غیب و قیامت با ادای زکات - قطع نکردن و حفظ اتصال - شاخه ق از درختواره

درباره 6 دوره خلقت زمین و آسمانها در سوره فصلت
علت خلقت انسان در قرآن
آیه اطاعت اولی الامر در قرآن ، با نگاهی متصل
وصیت غیر مضار
خمس در قرآن ، حکم تخفیفی برای زمانی خاص
 خلاصه برداشتی از قرآن در باره مسئله شرور
شق القمر در قرآن
خروج دابه در قیامت
درباره اصحاب اخدود
عبارت "اذ وقفوا علی ربهم" و اتصال آیات سوره انعام
...ولولا ان یکون الناس امه واحده ...
احتمال عذاب قبر و نقش های دو گانه در سوره طور
تقارن و زوجیت زندگی و حیات آدم ابوالبشر
درباره فطرت الله و روح دمیده
درباره شجره زقوم
خلاصه اتصال آیات سوره بقره
درباره آیه 54 سوره بقره و فرمان ... فاقتلوا انفسکم...
درباره اتصال آیات سوره بقره سوره 2 و مس شیطان
یسئلونک عن الاهله
ازدواج موقت با اتصال در قرآن سازگار نیست
 از اتصال آیات در سوره نساء سوره 4
دسته بندی انبیاء در آیات 84 تا 86 سوره انعام
درباره  ...ما رمیت اذ رمیت...
درباره اتصال آیات سوره توبه سوره 9
درباره اتصال آیات سوره الرعد سوره 13
درباره اتصال آیات سوره کهف سوره 18 و ذوالقرنین
درباره اتصال آیات سوره طه سوره 20
قال رب احکم بالحق و اتصال آیات سوره انبیاء سوره 21
درباره اتصال آیات سوره حج سوره 22
در باره سوره نور و حجاب
اتصال آیات و قتل نفس در سوره فرقان
درباره اتصال آیات سوره الشعراء سوره 26
درباره اتصال آیات سوره روم سوره 30
درباره اتصال آیات سوره سجده سوره 32
درباره اتصال سوره سبا سوره 34
در باره سوره الصافات
در باره اتصال آیات سوره الزمر سوره 39
درباره آیه  46 سوره غافر سوره 40
درباره اتصال آیات سوره فصلت سوره 41
درباره اتصال آیات سوره فتح سوره 48
ارتباط آیات درباره سوره الحجرات
درباره اتصال آیات سوره ق سوره 50
قرده خاسئین و اتصال آیات سوره ملک سوره 67
درباره اتصال آیات سوره مدثر سوره 74
درباره ارتباط آیات سوره قیامت سوره 75
درباره اتصال آیات سوره تکویر سوره 81
درباره اتصال آیات سوره عادیات سوره 100
درباره اتصال آیات سوره کافرون سوره 109

 

طبیعت - خلقت انسان - سعی بر تبلیغ پیام و ترویج ایمان - طبق امرالهی ، قیام به وصل - قسط - شاخه ص از درختواره قرآنی

برده داری در قرآن
عدالت اقتصادی قرآنی
توبه اجتماعی
درباره آیه مودت
آیه تبلیغ
در باره کتاب و میزان
درباره الخیر و فاستبقوا الخیرات
درباره آیه ان یکاد و چشم زخم
مومنین اولوا الارحام یکدیگرند
درباره دموکراسی و قرآن
دو شعار اصلاحی بنیانی عصرما
درباره خیر و خیرات در قرآن
قرآن مانیفست کامل برای چپ گرایی
حزب امانت در جمهوری سوسیال دموکراتیک متعالی
تعدد زوجات در قرآن
درباره فقیر و غنی در قرآن
درباره سوره کوثر
بریدن دست سارق و اتصال آیات سوره مائده 
درباره حضرت سلیمان و ملک و اسبان او
درباره اتصال آیات سوره آل عمران سوره 3
در باره اتصال آیات سوره مائده سوره 5 
درباره اتصال آیات سوره مائده  2
درباره ...الیوم اکملت لکم دینکم...
در باره ارتباط آیات سوره اعراف سوره 7
درباره اتصال آیات سوره یونس سوره 10
درباره اتصال آیات سوره هود سوره 11
کویریات و سوره ابراهیم سوره 14
درس ماندگاری و یکپارچگی در سوره الحجر
درباره ارتباط و اتصال آیات سوره اسراء سوره 17
درباره اتصال آیات سوره مریم سوره 19
درباره اتصال آیات سوره مومنون سوره 23
درباره اتصال آیات سوره نمل سوره 27
روند عمل به نماز و زکات طی تاریخ جوامع منتخب بشری
اتصال آیات در سوره احزاب سوره 33
اتصال آیات سوره شورا سوره 42
درباره اتصال آیات سوره ص سوره 38
درباره اتصال آیات سوره مرسلات سوره 77
درباره اتصال آیات سوره حدید سوره 57

سایتی برای ترجمه و جستجو در آیات قرآن :[com][.][parsquran]    جستجو در این سایت از طریق گوگل   آماده دریافت نظرات شما [com][.][yahoo][@][e4moradi]  و [com][.][gmail][@][e3moradi]